تریکوتیلومانیا

اختلال تریکوتیلومانیا چیست

تریکوتیلومانیا یا وسواس کندن موی سر اسنت که باث ریزش موی سر می شود.

اختلال تریکوتیلومانیا چیست Read More »